giá đặt textlink

  1. choidangcap

    Liên hệ đặt quảng cáo

    Vị trí đặt quảng cáo: 1. TOP Banner all page: Kích thước 728x90 Giá 5.000.000/ Tháng 2. Dưới thanh điều hướng diễn đàn all page: Kích thước 728x90 Giá 5.000.000/ Tháng 3. Vị trí Sidebar hiển thị bên phải website all page Kích thước 250x300, 250x250 Giá 3,000,000/ tháng 4. Đầu mỗi bài viết + Đầu...